Otvéšta Filosof Konstantin
Jiří Pavlica / staroslověnský text z r. 868
Odpověděl jim Filozof.
Cožpak nepadá déšť od Boha stejně na všechny,
ani slunce nesvítí všem stejně,
či nedýcháme na vzduchu všichni stejně?
Vždyť my známe mnoho národů,
které ovládají umění písma a vzdávají Bohu slávu
každý svým jazykem.
David přece volá, řka:
„Pějte Pánu všechny země,
pějte Pánu píseň novou.“
„Chvalte Boha, všechny národy,
velebte ho, všichni lidé, a vše,
co dýchá, ať chválí Pána.“
Odpověděl Filozof Konstantin.

Obrana Konstantinova v Benátkách r. 868


Constantin the Philosopher Replied

The Philosopher replied to them.
Does not the rain from God fall evenly on everybody?
And does the sun not shine evenly on all,
Do we not all breathe the same air?
But we know many nations
That manage the art of writing, and they praise God,
Each of them in their own language.
It is David who calls, saying:
“Sing to the Lord, all nations,
Sing to the Lord a new song.”
„Praise the Lord, all nations
Extol him, all peoples.
Let all who breath praise the Lord. “
Replied Constantin the Philosopher.

The Defense of Constantin in Venice, A.D. 868