Píseň adventní
Anděl Gabriel, ten čistý posel
od Boha poslaný do Nazaretu
k ctné Panně Marii.

Lásku nesmírnú a milost hojnú
od Boha zvěstuje, že jest milosti plná
oznamuje.

Vykupiteli, náš Spasiteli,
dej pro své vtělení na zemi pokoj
a v nebi spasení.