Co sa stalo, přihodilo
Co sa stalo, přihodilo

Co sa stalo, přihodilo, na horách,
to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách.
Anděl se jest ukázal, radosť velkú zvěstoval,
chvála Bohu, pokoj lidu, tak prozpěvoval.
Ach, novina přeradostná, bratrové!
Co žádali, dnes dočkali, mnozí králové,
neb Panenka přečistá porodila jest Krista,
dítě malé a spanilé, v chlévě u města.
Hrajte, trubte a zpívajte vesele,
idem vítat do Betléma dnes Spasitele.
Vítaj nám, narozený, z dávna předpověděný,
skrz proroky Duchem Svatým nám oznámený.
Vezmi, Juro, své husličky k Betlému
a ty, Pavle, se svú basú pospíchaj k němu.
Ty, Josefe, s cimbálem, ať zahrajem před Pánem,
břinky, břinky, tydli, fi dli, tak mu zahrajem.
Sláva Bohu na výsostech našemu,
jeho Synu z Panny čistej narozenému!
Uděl nám svej milosti, Ježíšku na výsosti
a po smrti přijmi k sobě nás do radosti.
Amen, amen zazpívajme společně,
by nám ráčil uděliti království věčné!
Ó, Ježíšku, Králi náš, přijmi nás na svůj salaš,
mezi svoje vyvolené a nás věčně spas!
 
What Has Come About On The Mountains

What has come about on the mountains,
That was never seen or heard by anybody.
An angel appeared and announced a grand joy,
Glory to God, peace to people, so he sang.
Oh, over joyful news, brothers!
What many kings asked for they have lived to see today,
Because the purest Virgin has given birth to Christ,
A little beautiful baby, in a stall near a town.
Play, sound, sing in joy,
Let us go to Bethlehem and welcome the Saviour.
Welcome, you born, long foretold,
through prophets announced to us by the Holly Ghost.
Take, George, your violin to Bethlehem
And you, Paul, hurry to him with your bass.
You, Joseph, with a dulcimer, so that we can play for the Lord,
Clink, clank, tiddle, fi ddle, so we will play for him
Glory to our God in the highest,
And to his Son born to the pure Virgin!
Give us mercy, Jesus in the highest
And after our death take us to you into joy.
Amen, amen let us sing together,
So that he accepts us into the eternal kingdom!
Oh, Jesus, our King, accept us to your sheepfold
Among your chosen ones and redeem us for eternity!