Anděl Gabriel
Anděl Gabriel, ten čistý posel,
od Boha poslaný do Nazaretu k ctné Panně Marii.

Lásku nesmírnú a milost hojnú
od Boha zvěstuje, že jest milosti plna oznamuje.

Vykupiteli, náš Spasiteli,
dej pro Tvé vtělení na zemi pokoj a v nebi spasení.