Šťovíky u cest
Jiří Pavlica / Jan Skácel
Sorrels By the Road – zpěv Jiří Pavlica a sbor
Šťovíky u cest jaký věk a vůně vůně kamilek
Na nebi slunce tlapa lva a dálka plavá odraná
 
A jak je dávná paměť zdiva
když ve stodolách vítr zpívá
 
V listnatém háji z konce léta
žežulky počítají léta
 
Divokých husí táhnou klíny
křik hejna padá do krajiny
 
A poslouchej co voda říká
o bolesti když nenaříká
třeslice u cest dávný stesk
a černá křídla vlaštovek
 
Slova té písně znáš ta slova
a místo kde je pochovaná
je zakopaná na rovině
pod křížem řek a k naší vině

Sorrels By the Road

The most lyrical song in which Skacel once again brings up his life theme: countryside, landscape, nature and their interconnection with a moment as well as with eternity. And the simple song we had dug deep in the ground once and keep looking for it ever since. A mother sings a gentle lullaby for all the little beings who are about to set off for a journey into the land of dreams. And dreams cannot hurt.
 
Nejlyričtější skladba, ve které Skácel opět ukazuje své životní téma: venkov, krajinu, přírodu a její sepětí s chvilkou i věčností. A prostá píseň, kterou jsme kdysi zakopali, ale nesmíme ji přestat hledat.