O proměnách světa
Ach Bože, kam se podíti v tyto časy nyní,
Čemu se v čem důvěřiti.
Jsou daleko jiní, než prv bývali časové.
Mezi lidmi mravy nové, všickni národové
Předaleko odstoupili od staré sprostnosti
Věrnost, upřímnost měnili, podvody, chytrosti
Přítel přítele sužuje, bratr bratra vyzrazuje, svůj smích nešanuje
Mate se vše divně spolu teskno živu býti
Hospodine popatř dolů, nerač déle dlíti
S svatvečerem světa zlého, chraň mocně lidu věrného od Ďábla lestného